Regulamin

I. Postanowienie ogólne


§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się społecznościowym serwisem internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym „www.otagio.com”, którego właścicielem jest Maciej Monkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Supercomp Grupa IT Maciej Monkiewicz” z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 64, NIP: 2530043685, REGON: 331410807, e-mail: contact@otagio.com.

2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
a) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 104),
b) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Poz. 827),
c) ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926),
d) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
e) ustawa z dnia 27 lipca 2011 r. o ochronie praw danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402).

§2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenie:
1. Adres e-mail – rozumie się elektroniczną skrzynkę pocztową charakteryzującą się indywidualnym adresem internetowym Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;
2. Dane osobowe – rozumie się wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, w tym o charakterze osobowym, przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie lub w celach marketingowych;
3. Formularz rejestracyjny – rozumie się elektroniczny formularz zawierający Dane, który Użytkownik wypełnia podczas procesu Rejestracji;
4. Konto – rozumie się indywidualne Konto każdego Użytkownika umożliwiające korzystanie z Serwisu, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp za pomocą loginu oraz hasła, nadawanych mu podczas Rejestracji w Serwisie;
5. Opłata rejestracyjna - rozumie się jednorazową opłatę dokonywaną przez Użytkownika podczas Rejestracji na rzecz Usługodawcy z tytułu realizacji Usługi, uiszczaną za pomocą wskazanych w Serwisie metod płatności
6. Płatność – rozumie się dokonanie zapłaty przez Użytkownika w zamian za usługę oferowaną przez Usługodawcę w ramach korzystania z Serwisu;
7. Przedmiot – rozumie się rzecz oznaczoną poprzez podanie indywidualnego oznakowania, w szczególności numeru seryjnego lub innego jednoznacznego oznakowania wraz z informacją o rodzaju przedmiotu i nazwie jego producenta, stanowiąca własność Użytkownika i zarejestrowana przez niego w Serwisie, lub podlegająca przez niego weryfikacji co do jej aktualnego statusu;
8. Regulamin - rozumie się niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego „otagio.com”. Regulamin jest dostępny pod adresem www.otagio.com/rules;
9. Rejestracja – rozumie się czynność polegającą na założeniu Konta przez Użytkownika poprzez wprowadzenie Danych w Serwisie, w zakresie niezbędnym dla korzystania z Serwisu;
10. Serwis – rozumie się portal internetowy „Otagio.com” dostępny za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.otagio.com/ umożliwiający rejestrację Przedmiotów stanowiących własność Użytkownika, w tym rzeczy zgubionych lub skradzionych Użytkownikowi, jak również Przedmiotów znalezionych przez Użytkownika, w bazach danych Serwisu w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości odzyskania poszczególnych Przedmiotów;
11. Status przedmiotu - rozumie się informację opisującą każdy Przedmiot zarejestrowany w bazie danych Serwisu, wskazującą na aktualny stan posiadania Przedmiotu; wyróżnia się następujące statusy Przedmiotu: neutralny, zgubiony, znaleziony, ukradziony;
12. Usługa – rozumie się usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu;
13. Usługodawca – rozumie się przedsiębiorcę działającego pod firmą „Supercomp Grupa IT Maciej Monkiewicz” z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 64, NIP: 2530043685, REGON: 331410807, będącego właścicielem Serwisu;
14. Użytkownik – rozumie się osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych, która skutecznie założy Konto w Serwisie.


II. Korzystanie z Serwisu


§3

1. Serwis dostępny jest dla każdego Użytkownika, który skutecznie założy Konto w Serwisie.
2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
3. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową, a także aktywny adres e-mail.

§4

W celu uzyskania dostępu do Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do:
1) zaakceptowania warunków Regulaminu,
2) prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego,
3) przesłania formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Serwisu.

§5

1. Przesyłając formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza zgodność danych w nim zawartych ze stanem faktycznym. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji zadań, do których został utworzony Serwis.
2. Podając dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, jak również na udostępnianie danych osobowych innym Użytkownikom w sytuacji weryfikacji statusu przedmiotu zarejestrowanego przez Użytkownika.
3. Użytkownik, który założył konto w Serwisie, ma prawo wglądu do podanych danych oraz do ich poprawiania.
4. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.

§6

1. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem e-mail i strony Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
2. W celu utworzenia Konta w Serwisie Użytkownik kilka aktywny przycisk „Zarejestruj“, znajdujący się w menu górnym Serwisu, a następnie:
a) wypełnia formularz rejestracyjny (podając swój e-mail) oraz hasło lub
b) rejestruje się za pośrednictwem swojego konta w portalu społecznościowym „Facebook”.
3. Po przejściu procesu Rejestracji Użytkownik otrzymuje, na podany przez siebie adres e - mail, wiadomość aktywacyjną z odnośnikiem do Serwisu.
4. Z chwilą zakończenia Rejestracji zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowa o świadczenie Usługi.
5. Po aktywacji Konta, Użytkownik - w celu uzupełnienia Rejestracji – może podać Dane i informacje wskazane przez Usługodawcę. Uzupełnienie danych ma charakter dobrowolny i służy jedynie podwyższeniu jakości oraz skuteczności Usługi.
6. Utworzenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.
7. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom.

§7

Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Konta Użytkownika.


III. Usługa


§8

1. Celem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom przechowywania w Serwisie informacji o przynależności Przedmiotów w formie Statusów przedmiotu. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość rejestrowania Przedmiotów stanowiących ich własność, w szczególności rzeczy zgubionych lub skradzionych, jak również zweryfikowania w bazie danych Serwisu statusu Przedmiotów znalezionych przez Użytkownika.
2. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Usługodawcę, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług przez Użytkownika. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług.
3. Usługodawca będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i przyczynach zmian.

§9

1. W celu wprowadzania i przechowywania informacji o statusie poszczególnych Przedmiotów, Użytkownik zobowiązany jest zarejestrować Konto w Serwisie, podając następujące dane:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres e-mail,
d) telefon,
e) miasto,
lub użyć opcji automatycznego zakładania konta za pomocą portalu społecznościowego Facebook.
2. Po aktywacji Konta Użytkownik może dodawać Przedmioty do Serwisu oraz nadawać im określone Statusy.
3. Użytkownik w procesie dodawania Przedmiotu zobowiązany jest podać:
a) rodzaj Przedmiotu,
b) producenta Przedmiotu,
c) oznakowanie nadane przez producenta np. numer seryjny, numer VIN, IMEI, inny numer produktu, numer dokumentu, itd. podane w formie nie powtarzalnego ciągu znaków,
d) rodzaj podawanego oznakowania,
e) Status przedmiotu
f) opis Przedmiotu (opcjonalnie)
g) Dane kontaktowe związane z wprowadzanym Przedmiotem (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), które kopiowane są automatycznie z danych Użytkownika,
h) alternatywne dane kontaktowe dla wprowadzanego Przedmiotu (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
4. Aby dodać Przedmiot do Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest:
a) dokonać Opłaty rejestracyjnej w wysokości określonej w Serwisie,
b) użyć mechanizmu promocyjnego obniżającego Opłatę lub anulujący konieczność jej dokonywania.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Użytkownika rejestrującego Przedmiot informacji lub dokumentów, dowodzących prawa własności Użytkownika do Przedmiotu.

§10

1. Usługodawca może odmówić Rejestracji Przedmiotu, jeżeli:
a) jego opis zawiera treści erotyczne,
b) jego opis zawiera treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne,
c) z innych powodów Usługodawca uzna, że Rejestracja przedmiotu nie odpowiada idei działalności Serwisu, lub jego opis nie jest zdatny do publikacji w Serwisie.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się od negatywnej decyzji w przedmiocie odmowy Rejestracji przedmiotu. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie rejestracji Przedmiotu na adres: contact@otagio.com.

§11

1. Usługa trwa przez okres 12 miesięcy od dnia zarejestrowania Przedmiotu w Serwisie. Po upływie tego okresu Użytkownik ma możliwość ponownego zarejestrowania Przedmiotu.
2. Przy rejestracji Przedmiotu w Serwisie pobierana jest jednorazowa opłata roczna w wysokości podanej w Serwisie.
3. Rejestracja Przedmiotu o Statusie „znaleziony” nie podlega żadnym opłatom.

§12

1. W terminie 14 dni od zarejestrowania konta na Serwisie Użytkownik może odstąpić od dalszego korzystania z Serwisu bez wskazywania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (na adres e-mail contact@otagio.com) lub pisemnej (na adres siedziby Usługodawcy). Oświadczenie może być również złożone na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Serwisu : www.otagio.com
2. W przypadku składania oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, w formie pisemnej, dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia, wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika pisma przed upływem tego terminu.
3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Usługodawca prześle Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
4. Użytkownik, poprzez akceptację Regulaminu i rejestrację Konta wyraża zgodę na wykonanie Usługi przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia, wskazanego w ust.1 powyżej. Po wykonaniu Usługi w ww. terminie, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.

§13

1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
3. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w swoim Profilu oraz opisie Przedmiotu, treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
4. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać innym Użytkownikom wiadomości o treściach marketingowych, w tym stanowiących niezamówione informacje handlowe w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie wpisy w Serwisie zostały przez niego zamieszczone w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik posiada względem nich autorskie prawa majątkowe oraz że swym działaniem nie narusza praw osób trzecich.
6. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie wpisy w Serwisie dotyczące danych kontaktowych osób trzecich, pozyskał zgodnie z obowiązującym prawem i za ich zgodą a także otrzymał zgodę na ich publikację w Serwisie.

§14

1. Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest – w każdym czasie – do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy: contact@otagio.com. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni, licząc od otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę.
2. Z ważnych przyczyn Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem, z zachowaniem 10-dniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia Umowy powinno zostać przesłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy rejestracji Konta. Usługodawca uprawniony jest do odmowy ponownej rejestracji Użytkownika, z którym wypowiedział uprzednio zawartą Umowę.IV. Ochrona danych osobowych


§15

1. Usługodawca na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jako administrator danych, jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z Usług i rozpatrzenia reklamacji oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
2. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę jest następujący:
a) imię, nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres e- mail,
d) telefon,
e) miasto,
3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika poprzez stosowanie środków ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu.
4. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, ponadto zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
5. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.


V. Postępowanie reklamacyjne


§16

1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, jak również odwołania, od negatywnej decyzji w przedmiocie odmowy Rejestracji przedmiotu, Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: contact@otagio.com.
2. Rozpatrywane są reklamacje, które:
a) zawierają przyczynę złożenia reklamacji,
b) zawierają aktualne dane Użytkownika.
3. Usługodawca rozpatruje reklamacje lub odwołania w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację lub odwołanie wysyłana jest przez Usługodawcę wyłącznie na adres e-mail Użytkownika wskazany przez niego przy rejestracji Konta. Przed udzieleniem odpowiedzi, Usługodawca uprawniony jest do żądania od Użytkownika przedstawienia dodatkowych informacji lub wyjaśnień, umożliwiających rzetelne rozpoznanie reklamacji lub odwołania. W takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji lub odwołania może ulec wydłużeniu, o czym Usługodawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika, wskazując mu nowy termin udzielenia odpowiedzi.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.


VI. Zastrzeżenia prawne


§17

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach portalu, jak również za skutki podjętych na ich podstawie decyzji.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Serwisu.
3. Usługodawca uprawniony jest do zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników.

§18

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Usługodawcy, a w szczególności nie odpowiada za naruszenie przez użytkowników praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów.


VII. Zastrzeżenia techniczne


§19

1. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemów transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

2. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Usługodawcy, może on czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.VIII. Własność Intelektualna i Przemysłowa


§21

1. O ile nie zaznaczono inaczej, Serwis i jego zawartość Serwisu są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również są chronione prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jedynie we wskazanym zakresie.
2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
4. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik udostępnionych w Serwisie.
6. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.


IX. Postanowienia końcowe


§21

Usługodawca na żądanie Użytkownika udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§22

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danych Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

§23

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Usługodawcę będą zamieszczane w Serwisie
2. Zmiany do Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Serwisie.
3. Przy pierwszym logowaniu w Serwisie od chwili wejścia w życie zmian Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku nie zaakceptowania wprowadzonych zmian Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy.
4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.
5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§24

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią.

§25

1. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny określony według właściwych przepisów postępowania cywilnego, z tym, że w sporach z przedsiębiorcami właściwy będzie sąd powszechny w Szczecinie (Polska).
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 15.06.2016
  • Zadbaj o bezpieczeństwo Twoje rzeczy na to zasługują! Smartfon, laptop, aparat, tablet, karta kredytowa, samochód i wiele więcej. Ty decydujesz, co jest dla Ciebie wartościowe!

  • Zachowaj spokój Pomóż swoim przedmiotom wrócić do siebie. Dodaj je na otagio.com, by każdy wiedział, że jesteś ich właścicielem oraz by ułatwić kontakt znalazcy.

  • Kupuj bezpiecznie Dzięki otagio.com dowiesz się, czy przedmioty, które kupujesz z drugiej ręki pochodzą z legalnego źródła. Nie ryzykuj i sprawdzaj telefony, aparaty, kamery, a nawet samochody!

Co o nas mówią?

Bardzo ważne rzeczy

Największe na świecie biuro rzeczy znalezionych bez magazynu! Największy komisariat bez ani jednego policjanta! Otagio.com jest serwisem społecznościowym, więc działa tylko wtedy, gdy korzysta z niego społeczność. Dołącz do nas, zaproś znajomych i chroń swoje przedmioty!